Kurs obejmuje dwa najważniejsze składniki Java EE przeznaczone do programowania logiki biznesowej czyli komponenty warstwy pośredniej Enterprise Java Beans (EJB) oraz encje Java Persistence API (JPA).

Kurs wzbogacony jest o wiedzę teoretyczną wiążącą się z omawianym materiałem jak prezentacja typowych wzorców i antywzorców czy omówienie zagadnień związanych z rozproszonymi transakcjami.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • programistów tworzących wielowarstwowe aplikacje rozproszone,
 • architektów i projektantów dużych systemów.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

 • znajomość języka Java i zagadnień programowania obiektowego,
 • zalecane wcześniejsze ukończenie kursu "Wprowadzenie do języka Java 5.0",
 • podstawowa wiedza na temat baz danych i języka zapytań SQL

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • umieć utrwalać obiektowe dane przy pomocy JPA,
 • umieć tworzyć komponenty EJB i wiedzieć kiedy je stosować,
 • znać zalety architektury warstwowej,
 • znać problemy wiążące się z tworzeniem aplikacji serwerowych oraz ich typowe rozwiązania.

Kurs trwa 3 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady i ćwiczenia. Podczas zajęć prezentowane jest wiele praktycznych przykładów, które są testowane i rozszerzane przez uczestników kursu. Dzięki temu są oni aktywnie angażowani w przebieg zajęć.

Program kursu:

Dzień 1.

 1. Utrwalanie danych w języku Java.
 2. Praca z encjami Java Persistence API (JPA), synchronizacja z bazą danych, unikalność i porównywanie encji, cykl życia i wywołania zwrotne (callback methods).
 3. Reprezentacja hierarchii obiektów w bazie danych, dziedziczenie, polimorfizm, kompozycja.
 4. Zapytania EJB QL.

Dzień 2.

 1. Wprowadzenie do architektury wielowarstwowej i aplikacji rozproszonych.
 2. Rodzaje komponentów Enterprise Java Beans 3.0 (EJB).
 3. Komponenty Session Beans w odmianach stanowej i bezstanowej.
 4. Cykl życia i wywołania zwrotne (callback methods).
 5. Łączenie komponentów Session Beans i encji JPA.
 6. Transakcje, wydajność.
 7. Zabezpieczanie komponentów EJB, role.
 8. Wzorce i antywzorce.

Dzień 3.

 1. Podstawy JNDI i wstrzeliwanie zależności (Dependency Injection).
 2. Asynchroniczna komunikacja przy pomocy komunikatów, modele Point-to-Point i Publish-Subscribe.
 3. Java Message Service (JMS).
 4. Message Driven Beans (MDB).
 5. Potwierdzanie wiadomości, transakcje i bezpieczeństwo.