Java jest obecnie jednym z najpopularniejszych języków programowania. Szkolenie obejmuje podstawy programowania obiektowego, składnię języka Java oraz podstawowe biblioteki języka. Przedstawimy również najważniejsze zagadnienia teoretyczne wiążące się z omawianym materiałem oraz podstawowe wzorce projektowe, których znajomość pomaga dobrze zorganizować kod tworzonych programów.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • programistów bez znajomości języka Java,
 • programistów, którzy dawno nie korzystali z obiektowych języków programowania,
 • osób potrzebujących usystematyzowania wiedzy o języku Java.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

 • podstawowa umiejętność obsługi systemów komputerowych.

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • znać język Java,
 • samodzielnie pisać programy w języku Java,
 • zdać egzamin na certyfikat SunTM Java Developer.

Kurs trwa 4 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady z przykładami, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć.

Program kursu:

Dzień 1.

 1. Czym jest Java i jakie są jej wersje.
 2. Instalacja maszyny wirtualnej oraz kompilowanie i uruchamianie programów.
 3. Wprowadzenie do programowania obiektowego i podstawowe wzorce projektowe.
 4. Strukturalne i obiektowe elementy języka Java oraz podstawowe mechanizmy (np. garbage collection).
 5. Podział kodu na klasy i pakiety oraz pliki, katalogi i archiwa.
 6. Podstawowe narzędzie oraz wybrana platforma programistyczna.

Dzień 2.

 1. Korzystanie z i tworzenie dokumentacji.
 2. Obsługa błędów: mechanizmy języka, typowe pułapki oraz dobre praktyki.
 3. Wprowadzenie do testowania: mechanizm asercji, przegląd bardziej zaawansowanych rozwiązań (np. JUnit).
 4. Kolekcje danych.
 5. Klasy generyczne.

Dzień 3.

 1. Wejście/wyjście: strumienie i ich zastosowania, wzorzec Dekorator, serializacja obiektów.
 2. Wątki: cykl życia, synchronizacja, podstawowe zagadnienia programowania współbieżnego.
 3. Automatyczne kompilowanie (Ant, Maven).
 4. RTTI, introspekcje, JavaBeans.

Dzień 4.

 1. Graficzny interfejs użytkownika w Javie.
 2. Swing: aplikacje okienkowe i aplety.
 3. Wzorzec Obserwator.
 4. Narzędzia ułatwiające tworzenie graficznego interfejsu użytkownika.